Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3905 0a60 380
8930 bd88 380
Reposted fromposzum poszum vialekkaprzesada lekkaprzesada
7596 ec8d 380

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3
8849 c0b6 380
Reposted fromNanutka Nanutka viacotarsky cotarsky
Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca, lecz pamiętaj: naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca.
— Michał Zabłocki
Reposted fromcudoku cudoku viasistersofmercy sistersofmercy
8629 c1b0 380
Reposted fromNanutka Nanutka via4777727772 4777727772
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy via4777727772 4777727772
9827 34dd 380
Reposted from4777727772 4777727772
2328 7497 380
Reposted from4777727772 4777727772
2041 e900 380
Reposted fromtfu tfu via4777727772 4777727772
2659 fe2a 380
Reposted fromkrzysk krzysk via4777727772 4777727772
8366 527f 380
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness via4777727772 4777727772
7090 c389 380
9798 641c 380
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
1908 79d1 380
Reposted fromkniepuder kniepuder viacukierek cukierek
9390 60df 380
Reposted fromonlyman onlyman viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Reposted frombatysia batysia viaalexnouveau alexnouveau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl