Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6032 20bd 380
I miss X Files.
Reposted fromhalucine halucine viahormeza hormeza
4819 187f 380
Reposted fromtfu tfu viasztukamatorka sztukamatorka
2993 c01e 380
Reposted fromLittleJack LittleJack
3085 6ea7 380

submittosubtitles:

Umi wa miteita (2002) aka The Sea Is Watching

Reposted fromLittleJack LittleJack
8958 1ed4 380
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaSTYLTE STYLTE
4277 d9cd
Reposted fromtfu tfu viasztukamatorka sztukamatorka
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viahormeza hormeza
6143 5a9d 380
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahormeza hormeza
1819 8ea0 380
Reposted frombabyface babyface viasztukamatorka sztukamatorka
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
7404 0c7d 380
Reposted frommisza misza viasztukamatorka sztukamatorka

iamwizz:

let’s play a game called watch how distant I get

Reposted fromLittleJack LittleJack
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix
8356 eb3b 380

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Reposted frommakswilczur makswilczur viahavingdreams havingdreams
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viascorpix scorpix
9929 9c8c 380
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viascorpix scorpix
2108 dfd7 380
Reposted fromcelestialstari celestialstari viainstead instead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl