Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jest więzienie. W celi jest więzień, na wieży strażniczej jest strażnik. Ci dwaj są jedną osobą. Więzień jest jednocześnie swoim własnym strażnikiem, strażnik jest jednocześnie swoim własnym więźniem. Ale ci dwaj, więzień i strażnik, nie widzą, że każdy z nich jest jednocześnie jednym i drugim. Nie widzą tego, że są jedną osobą, bo są rozdzieleni, a są rozdzieleni, bo nie widzą, że są jedną osobą. Sytuacja iście arcywięzienna, bezwyjściowa. Bo kiedy nawet od czasu do czasu zdarza się więźniowi uciec z celi i z gmachu więzienia, to ucieka on ze swoim niewidzialnym strażnikiem na karku i w konsekwencji to, co wydawało mu się być wolnością, okazuje się być jedynie inną formą więzienia. Tak samo strażnik wracający po służbie do domu w miasteczku zabiera pod czapką niewidzialnego więźnia i nocą budzi się spocony i przestraszony, bo śni mu się to, co może śnić się strażnikowi, to mianowicie, że więzień czmychnął z więzienia. I choć mógłby ktoś powiedzieć, że - pomimo wszystko - jeden jest bardziej nieszczęśliwy (więzień), a drugi mniej (strażnik), to nie ma pomiędzy nimi istotnej, jakościowej, prawdziwej różnicy, jako że zarówno jeden, jak i drugi nie są szczęśliwi.
Ty jesteś tym więźniem i tym strażnikiem, celą i wieżą strażniczą, całym gmachem więzienia i całą tak zwaną wolnością.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viablacksadcat blacksadcat
6872 f44e 380
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 vianowaczi nowaczi
0983 4870 380
Reposted fromkarahippie karahippie viahalucynowa halucynowa
3001 fa1c 380
Reposted fromhole-love hole-love via4777727772 4777727772
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
1205 5732 380
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablacksadcat blacksadcat
8622 6834 380
Reposted fromznietzsche znietzsche via4777727772 4777727772
6712 f9f4 380
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect
7177 48a0 380
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect
0718 44ef 380
Reposted fromkrzysk krzysk viaarchitect architect
1501 b422 380
Reposted from4777727772 4777727772
1502 3b3d 380
Reposted from4777727772 4777727772
5696 1249 380
Reposted fromkrzysk krzysk viaShittyKitty ShittyKitty
8243 f26c 380
Reposted frompiehus piehus vianamehercarmen namehercarmen
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
3401 1b52 380
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
6713 d234 380
4275 3a84 380
Reposted from4777727772 4777727772
6707 9af0 380
Reposted from4777727772 4777727772
7164 f303 380
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl