Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5598 b1a7 380
Reposted fromnyaako nyaako viamaliwa maliwa
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viamaliwa maliwa
9624 4663 380
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viasofias sofias
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
9294 b540 380
Reposted from4777727772 4777727772
0548 f1b2 380
Reposted fromsunlight sunlight viastylte stylte
0372 89dc 380
Reposted from4777727772 4777727772 viahighlmittel highlmittel
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Reposted fromverronique verronique viaunmadebeds unmadebeds
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
Reposted frombluuu bluuu viapredictableannie predictableannie
1971 9eff 380
Reposted from4777727772 4777727772
1972 1a09 380
Reposted from4777727772 4777727772
1983 7d93 380
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl