Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7031 5840 380
Reposted fromniewychowana niewychowana viainstead instead
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viahavingdreams havingdreams
Reposted byablLuukkanitroventPorannyZoonk11
9153 3df1 380
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahavingdreams havingdreams
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
7471 d350 380
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viastonerr stonerr
Kto tkwi pomiędzy, cierpi. I cierpieć będzie, póki na coś się nie zdecyduje.
Reposted fromlighter lighter viastonerr stonerr
Jeśli zatem doświadczamy cierpienia dlugotrwale, oznacza to, że nie pojeliśmy jeszcze czy czegoś chcemy czy nie. Najczęstszym problemem jest złożoność doświadczenia (co do którego jeszcze się nie ustosunkowaliśmy). Należy wówczas ów problem (doswiadczenie) rozłożyć na części pierwsze i ustosunkować się do nich; chcę/ nie chcę.
Reposted fromlighter lighter viastonerr stonerr
6656 f5d8 380
Reposted fromerial erial viastonerr stonerr
1776 376e 380

derekjarman:

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastonerr stonerr
2580 cceb 380
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viahavingdreams havingdreams
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viahavingdreams havingdreams
5147 351f 380
Reposted fromxempx xempx viahormeza hormeza
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
7304 2557 380
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl