Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viahormeza hormeza
5493 636a 380
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahormeza hormeza
9788 d7e2 380
Reposted fromharridan harridan
8531 da30 380
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaharridan harridan
4734 d636 380

submittosubtitles:

Kabe atsuki heya (1956) aka The Thick-Walled Room

Reposted fromLittleJack LittleJack
4730 69f9 380

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack
4727 8607 380
Reposted fromLittleJack LittleJack
4726 5de5 380

thelittlefreakazoidthatcould:

  Le Beau Serge (1958) // dir. Claude Chabrol

Reposted fromLittleJack LittleJack
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie viasztukamatorka sztukamatorka
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
0012 2bcb 380
Reposted fromnikotyna nikotyna viasztukamatorka sztukamatorka3941 3b4a 380
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viahormeza hormeza
6569 1cd3 380
Reposted fromImmaculate Immaculate viahormeza hormeza
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viahormeza hormeza
9535 1bf9 380
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahormeza hormeza
9020 a028 380
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahormeza hormeza
7128 0bf2 380
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl