Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0609 b74f 380
Reposted fromohshit ohshit viahormeza hormeza
7336 8fea 380
Reposted fromdesinteressement desinteressement viahormeza hormeza
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viahormeza hormeza
3621 0469 380
Reposted fromjestemzero jestemzero viahormeza hormeza
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego viahormeza hormeza
2648 c296 380
Reposted fromcalifornia-love california-love viahormeza hormeza
2992 3933 380

dialnfornoir:

The Shining (1980)

Reposted fromLittleJack LittleJack
2990 d356 380
Reposted fromLittleJack LittleJack
2989 5bbf 380
Reposted fromLittleJack LittleJack
0422 be7f 380
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viastylte stylte
7178 3201 380
Reposted frommisza misza viastylte stylte
LAST PACK. TIME TO GO BACK.
Reposted fromAng3ll Ang3ll
3097 9632 380
Reposted fromsarazation sarazation viaAng3ll Ang3ll
3077 9f8c 380
Reposted fromsarazation sarazation viaAng3ll Ang3ll
9708 99eb
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
9699 661b 380

adreciclarte:

Excelsior Hill, San Francisco by Dizzy Atmosphere

Reposted fromantiprodukt antiprodukt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl