Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

iamwizz:

let’s play a game called watch how distant I get

Reposted fromLittleJack LittleJack
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viascorpix scorpix
9929 9c8c 380
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viascorpix scorpix
2108 dfd7 380
Reposted fromcelestialstari celestialstari viainstead instead
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viasztukamatorka sztukamatorka
2354 430f 380
Reposted fromtfu tfu viasztukamatorka sztukamatorka
4086 5bbd 380
Reposted fromxanth xanth viasztukamatorka sztukamatorka
3882 3785
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
1374 0ba0 380
Reposted fromministerium ministerium viascorpix scorpix
0438 bf1c 380
Reposted fromLittleJack LittleJack viasztukamatorka sztukamatorka
1331 64e6 380
Płaczę od smutnych piosenek, płaczę ze złości, ze wzruszenia, z nudów. Mam w sobie tyle łez, że gdybym mogła, płakałabym całą powierzchnią skóry.
— Tak mam.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viazapomniane zapomniane
3871 f55b 380
Reposted fromkniepuder kniepuder viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl